Правилник за дейността на училището

04 окт, 2011 в Документи и разпоредби

Директор: ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА

Актуализиран с решение на педагогическия съвет с Протокол № 2 / 04.10.2011г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник определя устройството, функциите и управлението на училището.
Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на учениците и родителите.
Чл.3. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Г Л А В А В Т О Р А
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I. Общи положения.
Чл.4. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на определените в ЗНП степени на образование.
Чл.5. (1)Училището създава условия за образование и възпитание на учениците и за развитие на техните интереси, способности и възможности в областта на спорта и изкуствата.
(2) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
(3) Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по Закона за защита срещу дискриминацията.
(4) Директорът на училището предприема ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от учащ се.
(5) Директорът на училището, получил оплакване от учащ се, който се смята за подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, е длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност.
Чл.6. Гражданите ползват правото си на образование, независимо от своята възраст. Продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование, нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.
Чл.7. Училищното обучение се регулира от единни държавни образователни изисквания, не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.
Чл.8. В училището не се допускат ограничения на правата и привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и произход.
Чл.9. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като:
ал.1. Не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания.
ал.2. Ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.
Чл.10. Училището е общинско, финансира се от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.
Чл.11. В училището могат да се обучават и ученици от други общини.
Чл.12. Училището е учебно-възпитателно заведение и осигурява завършването на клас и придобиване на степен на образование.
Чл.13. В училището са изградени общообразователни паралелки.
Чл.14. Според съдържанието на подготовката училището ни дава общо образование. Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по- високо равнище чрез ЗП, ЗИП и СИП съгласно утвърдените от МОМН учебни планове и програми съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.
Чл.15. Учениците в училището получават основно образование:
Основното образование се осъществява на два етапа- начален и прогимназиален;
Началният етап е от I до IV клас включително;
Прогимназиалният етап е от V до VIII клас включително.
Чл.16. Приема на учениците се осъществява:
Със заявление до директора, удостоверение за преместване и ученическа книжка / без I клас/
В първи клас постъпват деца на седем години, навършени в съответната календарна година или на шест години по преценка на родителите, ако физическото и умственото им развитие позволява това и ако са завършили подготвителна група и имат издадено удостоверение за това.
Чл.17. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.
Чл.18. Олимпиадите училищен кръг се организират и провеждат съгласно Указание за провеждане на олимпиадите по график, утвърден от Министъра на МОМН.
Чл. 19. Училището се ръководи от директор и педагогически съвет.
Чл. 20. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:
индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;
допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;
извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;
консултации и насочване към професионално обучение, съобразно възрастта и интересите на ученика.

Раздел II. Форма на обучение, организационни форми,учебно време, съдържание на училищното обучение, форми на проверка и оценка на знанията, завършване на клас, изпити и документи за завършен клас и степен на образование.
Чл.21. Формите на обучение в училището са: дневна, самостоятелна и при необходимост индивидуална. Желаещите да се обучават в самостоятелна форма на обучение лица, навършили 16 години подават заявление до директора в началото на учебната година
Чл.22. На основание чл.6, ал.1 от ППЗНП училището провежда изпити за определяне на годишна оценка с ученици на самостоятелна форма на обучение през месеците май и юни.
Чл.23. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.
(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми, с изключение на случаите по чл. 83, ал. 2, т. 2.
(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.
Чл. 24. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.
(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели
на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира
индивидуално обучение.
(4) Училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.
Чл. 25. (1) Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката.
Чл. 26. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове,
учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
(2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
Чл. 27. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца.
(2) Учебната година започва на 15 септември.
(3) В случай, че денят по ал. 2 и 3 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.
(4) Учебните занятия са с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.
(5) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици, а в спортните училища – 20 учебни седмици.
(6) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.
Чл. 28. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. дните за отдих на учениците от I клас;
3. неучебни дни;
4. края на втория учебен срок.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава преди началото на учебната година.
Чл. 29. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:
1. двадесет и два учебни часа – в I и II клас;
2. двадесет и пет учебни часа – в III и IV клас;
3. тридесет учебни часа – в V, VI, VII и VIII клас;
(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
Чл. 30. (1) Продължителността на учебния час е:
1. тридесет минути – в подготвителния клас;
2. тридесет и пет минути – в I и II клас;
3. четиридесет минути – в III и IV клас;
4. четиридесет и пет минути – в V – XIII клас – в дневна форма на обучение;
(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
(3) Учениците от I клас се обучават само предобед.
Чл. 31. (1) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка.
Чл. 32. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема, и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.
(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.
(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области и в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.
(4) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.
Чл. 32а. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.
Чл. 33. (1) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или
седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната,
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната
година и описание на организацията на обучението в съответното училище.
(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.
(4) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия съвет на училището и се одобряват от:
1. началника на регионалния инспекторат по образованието за общинските училища и за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;
2. съответния министър или ръководител на ведомство след съгласуване с министъра на образованието и науката – за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на друго министерство или ведомство.
Чл. 34. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.
(2) Учебните програми за задължителна подготовка се утвърждават от министъра на
образованието и науката.
(3) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка – от директора на училището.
Чл. 35. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.
(3) Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от министъра на образованието и науката след оценяване на съответствието им с държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.
Чл. 36. (1) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се
определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.
(4) Учебното съдържание за обучение на учениците от училищата по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание и за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
(5) Учебното съдържание за обучение на учениците в училищата по чл. 66, ал. 1, т. 4 и 5 се определя съгласно държавното образователно изискване за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
Чл. 37. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).
(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година.
(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.
(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната и
задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.
(5) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.
(6) Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.
Чл. 38. (1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.
(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
Чл. 39. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:
1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;
2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;
3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;
4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.
(2) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително
допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.
Чл. 40. (1) В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас се
описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване
в I клас.
(2) В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.
Чл. 41. (1) В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.
(2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за IV клас от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка,
определени с училищния учебен план.
Чл. 42. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети, определени с учебния план, по който се обучават учениците.
Чл. 43. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети, определени с учебния план.
Чл. 44. (1) Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен
начален етап на основното образование и свидетелството за основно образование
съдържат следните задължителни реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на документа;
2. данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и
местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от
обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер – за
свидетелството за основно образование;
3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.
разширяване на професионалната квалификация; подпис на директора; регистрационен
номер и дата;
3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.

Раздел III. Преместване на ученици.
Чл.45. Учениците от I до IV клас в училището могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което се е обучавал ученикът.
Чл.46. Преместването на ученици се извършва със заявление на родителите до училищното ръководство и представяне на документ за самоличност на родителя / настойника /.
Чл.47. Учениците от V до VIII клас в училището могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключване на всеки учебен срок. Преместването се извършва със заявление от страна на родител / настойник / и удостоверение за преместване, издадено от директора на училището и при спазване изискванията на чл.40, ал.2 и ал.3 от ППЗНП.
Чл.48. Преместването на ученик от една паралелка в друга може да се извърши след подаване на обоснована молба от родителя на ученика до директора или по по взаимно съгласие на двама ученика, заявено с молби до директора. Решението за преместване се взема от директора на училището.

Г Л А В А Т Р Е Т А
УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I. Учители, старши учители и главен учител.
Чл.49. Учителят, старшият учител и главният учител организират и провеждат учебно-възпитателната работа по учебния предмет, по който е назначен, проверява и оценява знанията на учениците, съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.
Чл.50. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2 от 29. VII. 1994 година на МОМН.
Чл.51. За заемането на длъжността “учител”, “старши учител” и “главен учител” се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “магистър”, “бакалавър” или “специалист”/професионален бакалавър.
Чл.52. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:
Са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
Са лишени от право да упражняват професията си;
Страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
Чл.53. Учителите, старшите учители и главният учител са длъжни да се явяват на работа в приличен външен вид, с официално облекло и дискретен грим, избръснати и с прилични прически. Не се явяват в сградата на училището по потници, къси панталони, неприлично къси поли, впити и къси блузи, голи кореми.
Чл.54. Не ползват по време на учебни занятия мобилните си телефони и ги изключват по време на учебен час.
Чл.55. Не демонстрират явно и натрапчиво религиозната си и верска принадлежност с думи, дела и символи.
Чл.56. Учителите, старшите учители и главният учител, постигнали високи резултати при възпитанието на децата и учениците, се поощряват с грамота, парични и предметни награди.
Чл.57. На учителите се дължи почит и уважение от учениците и техните родители.
Чл.58. Учителят, старшите учители и главният учител имат право да :
членуват в професионални организации и да вземат участие в работата на регионалните и националните им органи;
да дават мнения и да правят предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;
получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от училищния директор, от РИО на МОМН и от МОМН;
участват в определяне стратегията на училището, при разработването на училищния учебен план и другите планове на училището;
избират варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература и др.;
прилагат педагогически идеи, концепции, методи, технологии и средства на обучение;
избират организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия;
получават информация относно състоянието на училищните дела;
получават защита по КТ.
Чл.59. Учителят, старшите учители и главният учител са длъжни да:
изпълняват задълженията си , определени в КТ, в нормагтивните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба №3 от 18.02.2008 г. на МОМН за нормите за преподавателска работа в системата на народната просвета;
изпълняват решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на РИО на МОМН и на МОМН;
опазват живота и здравето на учениците и децата по време на образователно- възпитателния процес, междучасията и на други дейности организирани от учителя или училището;
повишават професионалната си квалификация.
Чл.60. Учителят, старшите учители и главният учител, не могат да нарушават правата на детето и ученика, да унижават личното им достойнство, да прилагат форми на психическо и физическо насилие върху тях.
Чл.61. Учителят, старшите учители и главният учител няма право да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.
Чл.62. Учителите, старшите учители и главният учител редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занимания за деня оставят дневника за съхранение в учителската стая.
Чл.63. Учителите, старшите учители и главният учител нямат право да извършват образователни услуги на учениците от училището, в което работят и да събират парични суми от учениците за каквито и да било цели.
Чл. 64. Учителите, старшите учители и главният учител да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Дежурни учители, старши учители
Чл.65. Дежурните учители и старшите учители са длъжни да:
спазват утвърденият от директора график за дежурство;
идват 20 минути преди започване на учебните занимания за установяване състоянието на училищната база и подготовката и за учебно-възпитателния процес;
контролират графика за времетраене на учебните часове;
организират отдиха на учениците през голямото междучасие, съобразно атмосферните условия;
докладват на училищното ръководство за неизправности или нанесени щети на материалната база или констатирани нарушения;
носят отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда;
след биенето на I- ия учебен звънец предприема мерки за подготовка на учениците за учебен час.

Класни ръководители
Чл.66. Класните ръководители на всички паралелки се определят от директора в началото на учебната година със заповед.
Чл.67. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.
Чл.68. Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната година и организира дейността в часа на класа.
Чл.69.Осъществява необходимата връзка с родителите и ги информира за състоянието и развитието на ученика, привлича семейството като съюзник на училището; обновявя и обогатява съдържателния характер на родитело- учителските срещи.
Чл.70. Осъществява професионално ориентиране съобразно интересите и способностите на учениците.
Чл.71. Класният ръководител може да освобождава учениците от учебни занятия по семейни причини до 3 дни годишно след писмена молба или уведомително писмо от родителя
/ настойника / и до 7 дни годишно с молба до директора.
Чл.72. Контролира редовното посещение от учениците на учебните занятия и при допуснати 5 неизвинени отсъствия уведомява писмено родителите /настойниците/.
Чл.73. При налагане на наказания на ученик уведомява лично неговите родители /настойници /.
Чл.74. Класните ръководители свикват най- малко три пъти родителски срещи през учебната година. На първата родителска среща запознават родителите с училищния правилник, ПОБУВОТ и училищния учебен план.
Чл.75.Ал. 1.Характеристиката на ученика се изготвя от класния ръководител за всеки ученик от паралелката в края на всяка учебна година, както и при преместване на ученика в друго училище.
Ал. 2. Характеристиката на ученика съдържа следните реквизити:
- вид, наименование и местонахождение /град, село, община, област/ на училището, издало характеристиката на ученика;
наименование на документа: “Характеристика на ученика”
данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение;
текст; “ е завършил/а /се е преместил/а/ клас/срок през учебната година; преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, спазване на правилника за дейността на училището, участие в извънкласни и извънучилищни дейности; препоръки за понататъшното му развитие; дата на издаване; име, фамилия и подпис на класния ръководител.
Ал.3. Характеристиката на ученика е освободена от графично оформление.
Ал.4. Характеристиката на ученика се съхранява от притежателя.
Чл.76. Ал.1.В сила от 15. 05.2010г. Характеристика на ученика за завършена степен на образование се изготвя от класния ръководител за всеки ученик при придобиване на основно и на средно образование.
Ал.2. Характеристика на ученика за завършена степен на образование съдържа следните реквизити:
- вид, наименование и местонахождение /град, село, община, област/ на училището,
издало характеристиката на ученика за завършена степен на образование;
- наименование на документа: “Характеристика на ученика за завършена степен на образование”;
- данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение;
текст: “е завършил/а основно/средно образование през учебната ………..година; описание на цялостното развитие на ученика през съответната степен на образование; дата на издаване; име, фамилия и подпис на класния ръководител.
Ал.3. Характеристика на ученика за завършена степен на образование е неразделна част от свидетелството за основно образование.
Ал.4. Характеристика на ученика за завършена степен на образование е освободена от графично оформление.
Ал.5. Характеристика на ученика за завършена степен на образование се съхранява от Притежателя.
Ал.6. Копие от характеристика на ученика за завършена степен на образование се
съхранява в архива на училището.

Учител, старши учител и главен учител, водещ полудневна детска градина и подготвителен клас
Чл.77. Изпълнява всички задължения на учителите и се ползва с техните права.
Чл.78 Изпълнява нормата си преподавателска заетост.
Чл.79 Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема необходимите мерки при направени нарушения.
Чл.80 Поддържа контакти с родителите на учениците от ПГ.
Чл.81 Напуска училищната сграда след вземането на всички ученици от техните родители.

Раздел II. Ученици.
Чл.82 Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, играят важна роля за постигане целите и задачите на учебно- възпитателния процес.
Чл 83 Ученикът има право да:
ал.1. Да избира училището, предметите и дейностите, предвидени в училищния учебен план като избираеми.
ал.2. Да участва по избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни форми за обучение, възпитание и отдих.
ал.3. Да получава от учителите, старшите учители и главния учител информация, свързана с организиране и подпомагане на неговата самоподготовка.
ал.4. Да бъде професионално ориентиран и насочван, стимулиран и подпомаган в развитието на неговия талант, умствени и физически способности.
ал.5. Да получава индивидуална помощ от учителите, старшите учители и главния учител информация, свързана с неговото обучение.
ал.6. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната и извънучебна дейност.
ал.7. Да бъде защитаван от училището при накърняване на личното му достойнство и когато са нарушени или застрашени човешките му права.
ал.8. Да ползва безплатно материално- техническата база на училището за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора.
ал.9. Да избира и да бъде избиран в ученическия съвет на класа.
Чл.84. Учениците са длъжни да спазват следното:
ал.1. Да съблюдават настоящия правилник.
ал.2. Да изпълняват задълженията си, произтичащи от ППЗНП и други училищни правилници и наредби честно и добросъвестно.
ал.3. Да изпълняват решенията на педагогическия съвет и другите органи за управление на образованието.
ал.4. Да опазват и стопанисват училищната материална база.
ал.5. Да поддържат образцова чистота на работното място.
ал.6. Да спазват нормите за нравственост, като с поведението си в училище и сред обществото не уронват авторитета и престижа на училището и училищното ръководство.
ал.7. Да носят личната си карта в училище и извън него.
Чл.85 Ученикът няма право да:
ал.1. Да отсъства от редовни учебни занятия без уважителни причини.
ал.2. Да взема участие в хазартни игри, да пуши, да употребява упойващи наркотични средства и алкохол.
ал.3. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18- годишна възраст.
ал.4. Да накърнява с поведението си авторитета на учителя и неговото достойнство.
ал.5. Да създава пречки на учителя, старшите учители и главния учител при и по повод изпълнение на преките му задължения.
ал.6. Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.
ал.7. Да носи явно, натрапчиво и демонстративно религиозни символи.
ал.8. Да се явява в училище в неприличен външен вид,
с къси и впити поли, панталони и блузи, показващи голи кореми и кръстове;
с потници, блузи с дълбоки деколтета, гърбове и свлечени рамене;
с обувки с високи токове и платформи ;
с ярък и натрапчив грим и бижута.
ал.9. Да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици.
ал.10. Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни етнически и полови различия.
ал.11. Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Чл.86. Отсъствията на ученик от учебни занятия по уважителни причини се извиняват с медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който членуват или чрез уведомително писмо от родителя / настойника/ в срок до три дни.
Чл.87. Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час.
Чл.88. Ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия по уважителни причини не позволяват оформяне на срочна оценка по един или няколко предмета се явява на изпити за определяне на срочна оценка по съответните предмети.
Чл.89. Директорът на училището по предложение на класните ръководители определя със заповед учениците, които ще държат изпити за оформяне на срочни оценки и реда и условията за тяхното полагане.
Чл.90. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
Чл.91. За допуснати нарушения на Правилника за дейността на училището и чл.139, ал.1 от ППЗНП, класният ръководител прави /по своя преценка/ предложения за наказание на учениците със:
1. Забележка
2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време, през което да прекопае градинките на двора, да направи оборка на двора като е снабден с подръчни материали;да е в помощ на библиотекаря; да полива цветята в училище и в стаите; да почиства мебелите и стените в училище; като продължителността на наказанието да е не повече от 60 минути.
3. Предупреждение за преместване в друго училище;
4. Преместване в друго училище;
5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици,
навършили 16-годишна възраст.
(1) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител
пред класа.
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с
оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености
и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.
Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение
на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато
състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той
се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което
класният ръководител уведомява родителя. При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3
за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен
час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска
територията на училището по времето на отстраняването си и е задължен да даде обяснение на директора на училището защо е отстранен от час. Училището създава
условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката-разговор с психолога на училището.
(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този
правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на
ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към
консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително
обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в
извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други
дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.
Чл.92 Преди налагане на наказание класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика и дирекция “Социално подпомагане” по местоживеенето му за извършеното нарушение и започната процедура за налагане на наказанието.
Чл.93 Преди налагане на наказание по чл.139, ал.1, т.1 или 2 от ППЗНП ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на ученика с цел защита на неговите права и интереси.
Чл.94 Преди налагане на наказание по чл.139, ал.1, т.1 или 2 от ППЗНП директорът е длъжен да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.
Чл.95 Наказанието по ал.1, т.3 или 4 на чл.139 от ППЗНП се налага като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг ученик. На заседанието на педагогическия съвет може да присъства и родителят или настойникът на ученика.
Чл.96. Наказанието преместване в друго училище до края на учебната година влиза в сила от началото на следващата година в случай, че е наложено до 30 дни преди края на втория учебен срок.
Чл.97 Наказанията се заличават с изтичане на съответната учебна година. Наказанието по ал.1 или 2 може да се заличи и предсрочно по предложение на класния ръководител и със заповед на директора.
Чл.98 Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка, в дневника на класа и в характеристиката на ученика.
Чл.99. Ученик, наказан с преместване в друго училище продължава образованието си в друго училище при условия и по ред, определен със заповед на началника на РИО на МОН. След заличаване на наказанието ученикът може да продължи образованието си в училището, в което е преместен.
Чл.100. Заповедите на директора за налагане на наказанията могат да се обжалват пред началника на РИО на МОН.
Чл.101 За освобождаване на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт за определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотивът за освобождаване и срокът за освобождаване.
Чл.102. Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета “Физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез протокол на Лекарска консултативно комисия /ЛКК/ по профила на заболяването или експертно решение на Районна експертна лекарска консултативно комисия /РЕЛКК/. Когато учениците са освободени от изучаване на предмета “Физическо възпитание и спорт” за учебна година, за срочни и годишни оценки се записва текст “освободен”.
Чл.103. Учениците, освободени от изучаване на предмета “Физическо възпитание и спорт” уплътняват времето, отредено за този час по ред определен със заповед на директора за всеки отделен случай.
Чл.104 Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети и възстановяват повредата в срок от 10 дни от установяване на щетата. Невърнати книги, взети от училищната библиотека, се заплащат в троен размер.
Чл.105 При отсъствие на учителя, старшите учители и главния учител от час, учениците остават в класната стая под грижите на свободен учител или библиотекаря на училището.
Раздел III. Библиотекар.
Чл.106 Библиотекарят е непосредствен участник в учебно-възпитателната работа и подпомага учителите и учениците със специализирана и художествена литература, учебно- методически помагала и други.
Чл.107. Длъжността “библиотекар” в училище се заема от правоспособен специалист.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел I. Директор.
Чл.108 Директорът на училището като орган за управление:
Организира, контролира и отговаря за цялостната му дейност;
Спазва и прилага държавните образователни изисквания;
Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
Осъществява системен контрол върху учебно- възпитателния процес;
Подписва и подпечатва документи, свързани с областта на неговата дейност;
Съставя в съответствие с действащата нормативна уредба и представя за утвърждаване в РИО сведение за организацията на дейността в училището;
Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати на основата на утвърдена численост на персонала и средна брутна работна заплата;
Разработва проект на бюджет и го предлага на финансиращия орган за утвърждаване;
Сключва и прекратява трудови договори с помощник- директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците;
Награждава и наказва учиници, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;
Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;
Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;
Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация.
Достъпът до обществена информация в училището се регулира със специални вътрешни правила, утвърдени от директора, регламентиращи правото на достъп до обществена информация и при спазване разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.
Чл.109 При изпълнение на служебните си задължения директорът се подпомага от помощник- директор по учебно- възпитателната работа и помощник- директор по административно стопанската дейност.
Чл. 110.Не допуска обособяване на паралелки с ученици от едно етническо малцинство и ги разпределя равномерно, когато етническия състав на съответния випуск позволява това.
Чл. 111. Взема решение при конфликтни ситуации, като не допуска дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.
Чл. 112. Познава и прилага Закона за защита срещу дискриминацията.

Раздел II. Педагогически съвет.
Чл.113.Педагогическият съвет включва в състава си възпитателите и учителите. В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.
Чл. 114. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;
2. приема правилника за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. избира формите на обучение;
5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания „преместване в друго училище до края на учебната година“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст“;
9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1;
11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;
12. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите на учениците от училището;
13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.
14. Педагогическият съвет се свиква най-малко един път на два месеца от директора.
15. Извънредно заседание на Педагогическия съвет може да се свика от директора или след искане от най-малко една трета от педагогическия колектив.
16. За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.
Чл.115. Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни причини. Освобождаването става след отправена писмена молба до председателя на ПС и получено разрешение, но за не повече от едно заседание.
Чл.116. Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

Г Л А В А П Е Т А
УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ

Раздел I. Ученически съвет на класа.
Чл.117. Съставът на ученическият съвет на класа се определя чрез явно гласуване.
Чл.118. Ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката на час на класа; отговаря за спазване правата на учениците; участва активно в решаване проблемите на класа.

Раздел ІІ. Ученически съвет.
Чл. 119. Съставът на ученическият съвет в училището се определя чрез явно гласуване.
Чл.120. Ученическият съвет в училището участва активно в решаване проблемите на училището.

Раздел IІI. Дежурни ученици.
Чл.121. Отговарят за дисциплината и работата на учениците от съответната паралелка в учебно време.
Чл.122.Контролират реда и хигиената в класната стая.
Чл.123. Отговарят за опазване на училищното имущество.

Г Л А В А Ш Е С Т А
УЧЕБНИЦИ

Чл.124. Учебниците и учебните помагала за учениците от І-ІV клас и учебниците за учениците от V-VІІ клас са безплатни и се осигуряват от училището.
Чл.125. ал. 1. За учениците от първи до четвърти клас учебниците са безплатни и се осигуряват от училището.
ал.2. Те се ползват при ред и условия, определени със заповед на директора на училището.

Г Л А В А С Е Д М А
БИБЛИОТЕКА

Чл.126. Всички ученици в училището имат право да ползват библиотечния фонд, след като бъдат записани като редовни читатели.
Чл.127. При промяна на адресната регистрация читателят е длъжен да уведоми за това училищния библиотекар.
Чл.128. При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката.
Чл.129. Библиотекарят участва активно в организирането и провеждането на извънкласни мероприятия, осигурява участието на ученици от училището в общоградски и национални конкурси и четения.

Г Л А В А О С М А
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.130. Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището.
Чл.131. Към училището може да се създаде само едно настоятелство.
Чл.132. Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав или учредителния му акт.
Чл.133.За постигане на целите си настоятелството:
Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището;
Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
Подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база на училището;
Участва при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигурява закупуването им;
Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално- битови порблеми на учениците и учителите от училището;
Подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците;
Подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
Съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
Съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците;
Предлага мерки за подобряване дейността на училището;
Организира обществеността за подпомагане на училището;
Сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на технвите деца;
Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния ;
Подпомага социално слабите ученици;
Съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
Чл.134. С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.
Чл.135. Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното настоятелство.
Чл.136. Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

Г Л А В А Д Е В Е Т А
ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

Чл.137. Основните задължеиня по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, ЗНП и ППЗНП.
Чл.138. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни да:
да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за него сведения;
изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от колективния трудов договор и от характера на работата;
спазват техническите и технологичните правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законни нареждания на работодателя;
пазят грижливо училищното имущество и материално- техническата база, както и да пестят разходването на ел. енергия, вода и други;
за изпълнението на възложената работа обслужващият персонал се отчита на училищното ръководство и на домакина на училището.
Чл.139.В отношенията си с учениците и техните родители не допуска прояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗДРАВНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА

Чл.140. Училището създава условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата.
Чл.141, ал.1. В училището има обзаведен здравен кабинет.
ал.2. Здравният кабинет в училището осъществява дейност по:
медицинско наблюдение;
здравно образование и изграждане на здравни навици;
оказване на първа медицинска помощ;
контрол върху хигиенното състояние на децата;
контрол върху хигиенното състояние на помещенията;
изготвяне и поддържане на медицинска документация.
Чл.142. Дейностите в здравния кабинет в училището се осъществяват от медицинска сестра.
Чл.143. В рамките на утвърдените учебни планове се осигурява обучение на учениците по:
лична хигиена;
здравословно хранене;
здравословна жизнена среда;
здравословен начин на живот;
предпазване от инфекциозни болести;
здравни рискове при тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотични вещества;
сексуално поведение, предпазване от полово предавани болести и СПИН и предпазване от нежелана бременност;
първа помощ при пострадали.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият правилник е изработен съгласно изискванията на ЗНП / Обн.,ДВ, бр.86 от 1991г., изм. и доп., в бр.36 от1998 г./ и ППЗНП, публикуван в брой 68 от 30 юли 1999г., изм., ДВ, бр.53 от 2001г.; ДВ бр.52- 2009
Настоящият правилник подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.
Правилникът може да бъде променян само от педагогическия съвет.
При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към момента нормативни документи.
Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.
Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник.
Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогическия и непедагогическия персонал и учениците.
Неизпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване работниците и служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно КТ, а учениците съгласно ППЗНП.