Проект “Подобряване достъпа до качествено образование и подпомагане процеса на десегрегация на ромите”

26 ное, 2003 в Завършени проекти, Проекти

2003 – 2006 г.

Проектът се финансира от Институт “Отворено общество – Будапеща” и осъществява от Фондация “Отворено общество – София”, Фондация “Програма “Стъпка по Стъпка”, “Българска асоциация по четене” и фондация “Рома-Лом”.

Целите на проекта бяха насочени към задържането на децата в училище и осигуряване на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация. Интегрираният подход, който е в основата на проекта беше насочен към образователната верига като цяло и целеше включване на всички участници в образователния процес. Този подход включваше дейности за изграждане на всестранно партньорство чрез тренинги за учители, работа с общността, подобряване на училищното управление и ефективно използване на всички ресурси. В основата на проектните дейности беше подобряването на училищната среда като цяло. Те целяха да подобрят качеството на преподаването и ученето за всички деца чрез успешно управление на промените в училище и сътрудничество между ръководството, педагогическия екип, учениците и общността. В две поредни години беше финансирана лятна програма за работа с децата от училището.

В изпълнение на дейностите по този проект учителите преминаха през редица обучения за работа в мултикултурна среда, за образование без предразсъдъци и за взаимодействие със семейството. Промени се средата в училището и днес тя изцяло е обърната към ученика. В центъра на обучението е детето. Подобри се материалната база в училището, активизира се работата със семействата.

В училището са разработени и действат различни програми, насочени към превенция на отпадането от училище и намаляване броя на отсъствията на учениците, а също и за включване на семейството. За да направим училището привлекателно място за децата работим в няколко направления.