Профил на купувача

16 юли, 2017 в Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 9034103 от 29.09.2014 г.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ »

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОТОКОЛ »

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДОГОВОР »

РЕШЕНИЕ »

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ІV Основно училище „Христо Ботев“, ул. „Софийска“ № 56, За: Десислава Александрова, РБългария 3600, Лом, Тел.: 0971 66548, E-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Място/места за контакт: ІV Основно училище „Христо Ботев“
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oubotev.com.
Адрес на профила на купувача: www.oubotev.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Периодични доставки на гориво за отопление на ІV ОУ «Христо Ботев» град Лом – газьол, маркиран – червен, за целия отоплителен сезон на учебната 2014/2015 година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
09134000

Описание:
Газьол

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Прогнозното количество за целия период на договора е 22 000 литра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
град Лом, ул. „Софийска“ № 56

NUTS:
BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
www.oubotev.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
09/10/2014 13:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
www.oubotev.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
09/10/2014

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЪЛНИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ »