ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

21 ное, 2016 в Обществен съвет

В IV ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ЛОМ

Общественият съвет в училището:
1. одобрява стратегията за развитие на IV ОУ „Христо Ботев” град Лом и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и
за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на IV ОУ „Христо Ботев” град Лом, външното оценяване и инспектирането на училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисията за атестиране на директора при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в училището;
13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
14. Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.
15. при неодобрение от обществения съвет на актовете по т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
16. Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:
16.1. поставя на мястото за обявления в сградата на училището;
16.2. публикува на интернет страницата на училището www.oubotev.com;
16.3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от училището.
17. Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на
родителите за работата му и за взетите решения.