Проект „Българският език – лесен и интересен“

02 апр, 2017 в Текущи проекти


 

 

Договор № БС-33.15-2-020/29.09.2016 г.
Проект „Българският език – лесен и интересен”

Съгласно подписан Договор № БС-33.15-2-020/29.09.2016 г. с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – София, ІV ОУ «Христо Ботев» град Лом изпълнява двугодишен проект с наименование «Българският език – лесен и интересен», финансиран от Центъра. Времетраенето на проекта е от 29.09.2016 г. до 29.08.2018 г. (23 месеца). Общият бюджет на училището по проекта е 30 369, 00 лева. Ръководител на екипа за изпълнение на проекта е директорът на училището.
Проектът се изпълнява в рамките на Конкурсна процедура 33.15-2016 по Приоритет: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е привличане и задържане на учениците от ромски произход в училище, чрез осигуряване на достъп до качествено образование.
Целите на проекта са:
1. Осигуряване на достъп до качествено образование за учениците от ромски произход с акцент върху подготовката по български език.
2. Ангажиране на всички участници в процеса на образователна интеграция – ученици, родители и учители.
3. Утвърждаване на интеркултурното образование като част от образователно-възпитателния процес в училището.

Предвидени дейности

В дейностите по проекта ще бъдат включени 50 ученика от първи до седми клас, техните родители, като доброволци, 6 педагози от училището, включително директор и счетоводител. В рамките на проекта се предвиждат дейности за създаване на ефективна среда за преподаване и учене, с акцент върху подготовката по български език, за всички ученици в училището в рамките на задължителните часове.

В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:
1. Сформиране на пет групи за допълнителна подготовка по български език и литература.
2. Провеждане на екскурзия до град София.
3. Провеждане на състезания по правопис.
4. Провеждане на състезаниа по четене.
5. Провеждане на рецитали по стихове на български поети.
6. Провеждане на конкурс по творческо писане.
7. Провеждане на състезания по български език.
8. Всеки месец провеждане на месец на писателя/поета .
9. Провеждане на допълнителна лятна работа.

В края на първата и втората година от проекта двама ученика – един от начален и един от прогимназиален етап ще бъдат удостоени със званието „Рицар на българския език”.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.