Документи и разпоредби

Превенция на агресията и действия при кризисни ситуации

17 юли, 2017

Приложение 4 – Практически действия в случай на инциденти, на насилие и в др. критични ситуации » Приложение 1 – Карта на услугите »

Прочетете повече

Документи

23 апр, 2017

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 година » Организация на учебния ден в IV ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом през учебната 2016/2017 година » Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище за учебната 2016-2017 година » Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите [...]

Прочетете повече

Правилник за дейността на училището

04 окт, 2011

Директор: ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА Актуализиран с решение на педагогическия съвет с Протокол № 2 / 04.10.2011г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник определя устройството, функциите и управлението на училището. Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на учениците и родителите. Чл.3. Светското образование [...]

Прочетете повече